counter easy hit
1 سال پیش

مولر: هر جا کارلتو بخواهد بازی می کنم

در ماه های اخیر مولر عملکرد مناسبی در ترکیب بایرن نداشته و تنها یک گل در 13 بازی در بوندس لیگا به ثمر رسانده که همین موضوع انتقادات را از وی افزایش داده است. بسیاری تغییر پست مولر را عامل نمایش های ضعیف او می دانند

مولر گفت:مردم این موضوع را خیلی بزرگ کرده اند و زیاد از حد به آن می پردازند. نه تنها در هفته های اخیر، بلکه همیشه موضوع به این شکل بوده است و بهتر است مردم اجازه دهند شرایط به حالت عادی پیش برود
باید به بایرن به مثابه یک تیم نگاه کرد و عملکرد فردی بازیکنان موضوع بی اهمیت است. در هر پستی که سرمربی از من بخواهد بازی می کنم و در آن موقعیت با تمام وجود برای موفقیت بایرن تلاش خواهم کرد

نظرات کاربران